Cases

På denne side kan du læse en række udvalgte referencecases.

Alle repræsenterer komplekse It- og forretningsrelaterede opgaver med strategisk fokus, og mange har været gennemført i både den offentlige og private sektor. Alle projekter er udført i tæt samarbejde og dialog med kunderne og kundernes organisation.

Referencerne er anonymiserede.


Case | It- og digitaliseringsstrategi

For energisektor-operatør.
Udarbejdelse af en It- og digitaliseringsstrategi, der understøttede koncernens ambitiøse digitaliseringsagenda, og satte It enheden i stand til at imødekomme den.

Case | It sourcing strategi

For større dansk universitet.
Udarbejdelse af solidt beslutningsgrundlag for valget af fremtidigt sourcing mix, baseret på bedste strategisk match og attraktiv økonomi.


Case | It baseline og digitaliseringsklar It enhed

For større dansk universitet.
Optimering af It enhed med henblik på at forberede den på at imødekomme både forretningens digitaliseringsagenda og kravene og forventningerne til stabil og sikker drift.

Case | It- og informationssikkerhed

For større interesseorganisation.
Etablering af nyt og tidssvarende procesmæssigt og organisatorisk setup for It- og informationssikkerhed, baseret på det aktuelle trusselsbillede.


Case | Eksekvering af komplekse udbud

For større privat udbyder af It services.
Assistance til at planlægge, drive og koordinere et komplekst udbud af It infrastrukturservices, herunder udarbejdelse af samlet udbudsmateriale.

Case | Leverandør- og licensstyringsprocesser

For operatør af kritisk infrastruktur.
Design af samlet procesmæssigt, organisatorisk og systemmæssigt setup for It leverandør- og licensstyring.


Case | Koncernbred digitalisering

For større offentlig styrelse.
Udvikling af koncernbred It løsning, der understøttede migrering fra en fuldt ud manuel til en fuldt ud digitaliseret virksomhed.

Case | Kursusudvikling og kursusafvikling

For forskellige private og offentlige organisationer.
Udvikling og afholdelse af kurser for kundeteams og eksterne kursister.


Kontakt mig, hvis du gerne vil du høre nærmere om mine erfaringer, og snakke om hvordan de kan bringes i spil i forhold til dine egne udfordringer.


Udarbejdelse af It- og digitaliseringsstrategi

Kunde: Energisektor-operatør

Koncernen stod midt i en strategiproces, hvor en ny koncernstrategi skulle udmøntes i en række konkrete strategier for de enkelte forretningsområder – herunder It området – og i en digitaliseringsstrategi, der skulle understøtte forretningsstrategierne.

For så vidt angik It siden havde kunden behov for assistance til at etablere en It- og digitaliseringsstrategi, der

 • Indkapslede de principielle og grundlæggende It- og sourcing-strategiske overvejelser for koncernen og de individuelle forretningsenheder
 • Satte It-området i stand til – via relevante handlingsplaner – at operationalisere og realisere de forretningsmæssige imperativer, som It- og digitaliseringsstrategien skulle understøtte.

Kunden ønskede derfor at udarbejde en It- og digitaliseringsstrategi, der understøttede koncernens ambitiøse digitaliseringsagenda, og satte It enheden i stand til at imødekomme den. 

Flemming drev strategiprocessen, der ledte frem til fastlæggelse af virksomhedens It- og digitaliseringsstrategiHan gennemførte en bred dataindsamling, der involverede direktion, forretningsledelse og eksterne interessenter, interne kunder og It området selv. Han identificerede og deltog i syntetiseringen af relevant research, der omsatte indsigten i de aktuelle teknologiske trends til konkrete og attraktive elementer i formuleringen af strategien.

Han faciliterede den iterative proces, hvor strategien blev valideret af ledelse og forretning, før den blev præsenteret, diskuteret og godkendt i direktionen. Efter godkendelsen blev strategien omsat til en lang række prioriterede initiativer, som hver især understøttede udmøntningen af strategiens målsætninger.

Tilsvarende projekter udført for en af Danmarks største operatører af kritisk transportinfrastruktur, og et af landets større universiteter.


Udarbejdelse af It sourcing strategi

Kunde:  Større dansk universitet

Kunden ønskede at afsøge alternative muligheder for at source sine aktuelle It services. Målet var at etablere et solidt beslutningsgrundlag for valget af det fremtidige sourcing mix, baseret på bedste strategiske match og mest attraktive økonomi.

Det nuværende sourcing-mix var centreret omkring intern drift og on-premise løsninger – med meget konservative ambitioner i forhold til oplagte potentialer for udnyttelse af Cloud-baserede services. Kunden havde på forretningssiden, via en strategiproces, etableret en meget ambitiøs digitaliseringsagenda. En baseline-analyse viste imidlertid både seriøse performance- og kompetenceudfordringer i It enheden og kritisk underinvestering i hardware og personale.

Kunden skulle forberedes og rustes bedst muligt til at adressere både de interne udfordringer og de ambitiøse digitaliseringsmålsætninger. Derfor blev der udarbejdet en It sourcing strategi, der tog hensyn til både de aktuelle It driftsmæssige udfordringer og de fremadrettede udviklingsbehov. Desuden skulle der tages hensyn til udviklingen i kundens samlede, opadgående kapacitetsbehov.

Flemming faciliterede et forløb, der dokumenterede kundens rammer og målsætninger for It outsourcing; de væsentligste udfordringer og muligheder med relevans for en sourcing strategi; den nuværende samlede It økonomi; samt relevante mulige scenarier for It outsourcing. For hvert scenarie blev den relevante It økonomi beregnet, og dets strategiske fordele og ulemper beskrevet.

På denne måde kunne hvert scenaries strategiske match dokumenteres, og det samlet set mest optimale scenarie udvælges. Der blev udarbejdet et beslutningsoplæg, der kunne forelægges kundens ledelse.

Tilsvarende projekter udført for offentlige styrelser, en af Danmarks største operatører af kritisk transportinfrastruktur, kommuner og en privat interesseorganisation.


Kortlægning og analyse af It baseline og klargøring til digitaliseringsagenda

Kunde:   Større dansk universitet

Kunden ønskede at forbedre It enhedens modenhed og performance-niveau med henblik på at optimere dens evne til at imødekomme både forretningens digitaliseringsagenda og de almindelige krav og forventninger til stabil og sikker drift.

Flemming gennemførte en analyse og vurdering af It afdelingens operationelle performance og generelle modenhed. Han dokumenterede udfordringer og forbedringsmuligheder i forhold til nuværende praksis omkring data, systemer, arkitektur, infrastruktur (herunder teknisk gæld), økonomi, organisation og processer, governance, It sikkerhed og It sourcing. Han dokumenterede i øvrigt områder, hvor enheden ikke arbejdede hensigtsmæssigt ud fra betragtninger om bedste praksis eller god It skik.

Projektet identificerede helt konkrete performance udfordringer, og synliggjorde underinvesteringer i både hardware, software og mandskab.

Der blev defineret en række kritiske initiativer, og It budgettet blev revideret, hvilket sikrede It enheden ekstraordinære midler til imødekommelse af kritiske udfordringer og forbedringsmuligheder i de kommende år.

Tilsvarende projekter udført for en af Danmarks største operatører af kritisk transportinfrastruktur, en af Danmarks største operatører indenfor energi, kommuner og en privat interesseorganisation.


Etablering af It- og informationssikkerhed

Kunde:  Større interesseorganisation

Kunden ønskede at etablere et nyt og tidssvarende setup for It- og informationssikkerhed baseret på det aktuelle trusselsbillede. Som et led i kundens generelle arbejde med It- og informationssikkerhed, var det ønsket, at der skulle udarbejdes en opdateret og konsolideret It-sikkerhedspolitik. Samtidig havde kunden igangsat et GDPR initiativ med henblik på at sikre, at man levede op til de krav, som persondataforordningen stiller.

I denne sammenhæng ønskede kunden at sikre:

 • At It-risikovurderingsmodellen afspejlede eventuelle GDPR relaterede krav til informationssikkerhed og at der blev etableret et overblik over kundens status og behov i forhold til imødekommelse af forordningens krav
 • At der blev udarbejdet en retvisende It-risikovurdering, der dokumenterede det aktuelle trusselsbillede
 • At der blev udarbejdet en It-sikkerhedspolitik, der sikrede kundens evne til at imødekomme det aktuelle risikobillede gennem dokumenterede retningslinjer for anvendelse og håndtering af informationer og informationssystemer

Flemming havde ansvaret for at etablere kundens opdaterede og konsoliderede It sikkerhedspolitik baseret på en gennemført It risikovurdering, der dokumenterede det aktuelle trusselsbillede. Snitflader til det igangværende GDPR initiativ blev håndteret, og denne indsats blev i højere grad målrettet operationelle tiltag. Han udarbejdede en ny og forbedret It sikkerhedspolitik, der sikrede at kunden fremover vil være i stand til at imødekomme de aktuelle risici gennem dokumenterede adfærdsbaserede retningslinjer for anvendelse og håndtering af informationer og informationssystemer.

Flemming udarbejdede desuden en handlingsplan for imødekommelse af de identificerede uhensigtsmæssigheder i forhold til håndtering af It- og informationssikkerhed i både forretning og It. Han sikrede at alle anbefalinger og initiativer blev valideret af nøgleaktører i organisationen, og han faciliterede den endelige ledelsesmæssige beslutning og forankring i direktionen.

Tilsvarende projekt udført for en større offentlig styrelse.


Planlægning og eksekvering af komplekse udbud

Kunde:  Større privat udbyder af It services

Kunden ønskede assistance til at drive og koordinere en kompleks udbudsproces, herunder udarbejdelse af samlet udbudsmateriale.

Udbudsforretningen var meget kompleks grundet karakteren og mangfoldigheden af de services, der skulle udbydes, samt grundet den kommercielle struktur, under hvilken de udbudte services aktuelt blev udbudt til kundens egne kunder.

Flemming stod i spidsen af denne store og komplekse udbudsforretning, med ansvar for at udbuddets genstand – outsourcing af dele af kundens infrastruktur, inklusive krav til services og serviceniveauer – blev defineret skarpt. De omkringliggende udbudsdokumenter, det vil sige tidlige og progressivt mere modne versioner af en endelig driftskontrakt, blev udarbejdet i samarbejde med kundeteams og juridiske teams.

Flemming forestod koordinering af processen for udarbejdelse af skabelonversioner af kontraktbilag, bearbejdelse til kundespecifikke versioner og validering af endelige versioner af disse dokumenter. Han havde ansvaret for at drive processen for udarbejdelse af leverandør-longlist/-shortlist, prækvalifikation af leverandører, udbudsproces med spørgsmål/svar, leverandør- og dialogmøder.

Tilsvarende projekter udført for interesseorganisation, større offentlig styrelse, optikerkoncern og privat udbyder af IP services.


Design og implementering af It leverandørstyrings- og licensstyringsprocesser

Kunde:  En af Danmarks største operatører af kritisk transportinfrastruktur

Kunden ønskede at introducere en professionel model for håndtering af It leverandørstyring og licensstyring.

Baggrunden for It leverandørstyringssiden var, at kunden havde gennemført en kortlægning af It økonomien, herunder en vurdering af en række eksterne aftaler. Det var, i forbindelse med en netop udarbejdet It- og digitaliseringsstrategi, blevet besluttet at underkaste en række af de analyserede aftaler en genforhandling for at høste en besparelse på kort sigt. Samtidig havde kunden besluttet at etablere mere strømlinede It leverandørstyringsprocesser for at sikre at processer, roller og teknologi var på plads og for at fastholde fokus på en løbende optimering af aftaler og leverandørrelationer. Konkret var der observeret mangel på formel kontrol af leverancer i forhold til for eksempel drifts-, konsulent- og projektleverancer, samt på om basale kontraktvilkår – såsom aftalte priser og vilkår for tilkøb – blev overholdt.

Baggrunden for licensstyringssiden var et erkendt behov for at sikre løbende fokus på bedst mulig understøttelse af forretningens licensbehov, optimering af licensportefølje, compliance, evne til at forhandle optimale aftalevilkår, mv. Et tidligere projekt hos kunden havde indikeret en række udfordringer for så vidt angår licensstyring; få eller ingen formelle, systematiske og koordinerede processer for licensstyring; spredt og uklart ansvar for de forskellige trin i licensstyringen; et lavt kompetenceniveau i forhold til licensstyring som disciplin generelt og for viden omkring de enkelte softwareleverandører specifikt; dokumentation af eksisterende licensaftaler var dårlig og lå spredt i organisationen, hvilket vanskeliggjorde optimal styring og planlægning.

Flemming planlagde og eksekverede et forløb, hvor kundens It leverandørstyrings- og licensstyringsprocesser, samt både den operationelle og rammesættende organisation, blev designet. Han stod for en accelereret kortlægning af den nuværende situation for begge områder, herunder dokumentation af væsentlige udfordringer og forbedringsmuligheder i forhold til organisation, systemer og teknologi, og i forhold til processernes flow.

Kundens strategiske målsætninger for It leverandør- og licensstyring, sammen med de identificerede udfordringer og forbedringsmuligheder, blev lagt til grund for designarbejdet.

Redesignet bestod samlet set af procesdesign, organisationsdesign med rolle- og ansvarsbeskrivelser samt systemkrav, hér navnlig i forhold til anbefalinger omkring systemunderstøttelse af Software Asset Management og Contract Management.

Tilsvarende projekter udført for større dansk universitet, og en af Danmarks største offentlige myndigheder.


Digitalisering af manuelle arbejdsgange & valg af leverandør

Kunde:  Større offentlig styrelse

Kunden ønskede en nyt samlet, koncernbred It løsning, der skulle understøtte en meget ambitiøs plan om at migrere fra en nærmest fuldt ud manuel til en fuldt ud digitaliseret virksomhed.

Flemming faciliterede et stort og komplekst, men i øvrigt klassisk systemudviklingsforløb, der dokumenterede ledelsens strategiske imperativer, kortlagde og analyserede aktuelle udfordringer og forbedringsmuligheder i den nuværende situation i forhold til interne og eksterne arbejdsgange, den aktuelle systemunderstøttelse, aktuelle organisering, mv.

Herefter blev der foretaget kortlægning af kundens fremtidige behov og de teknologiske muligheder, og bindinger i den sammenhæng blev dokumenteret. Flemming faciliterede og styrede et omfattende procesarbejde, hvor mere end 100 primære forretningsprocesser, og senere også alle administrative processer, blev redesignet med henblik på digitalisering og optimering.

Flemming faciliterede kravspecifikationsindsatsen, og havde ansvaret for programledelsen af den samlede, dialogbaserede udbudsforretning frem mod underskrift.

Tilsvarende projekter udført for privat udbyder af IP services, stor fødevareproducent, pharma-virksomhed og specialeafdeling på stort dansk hospital.


Kursusudvikling og kursusafvikling

Kunde:  Forskellige private og offentlige organisationer

Flemming har gennem hele sin karriere haft ansvar for udvikling af kurser og kursusmaterialer, typisk relateret til eget hverv som It- og management konsulent.

Han har undervist kolleger som led i intern kompetenceudvikling, kundeteams i forbindelse med kundeprojekter og eksterne kursister i forbindelse med regulær kursusvirksomhed, bl.a. under Dansk It.

Emner inkluderer:

 • Den interne konsulent
 • Konsulentens værktøjskasse, herunder temaer som konsulentens roller, hypotesedrevet analyse, præsentationsteknik, interviewteknikker, workshopafvikling, faciliteringsteknikker, salg af konsulentprojekter, mm.
 • Procesanalyse og –design
 • Forhandling
 • Kortlægning og analyse af it økonomi
 • Offentlig digitalisering