Strategirådgivning

Strategiarbejde handler om at træffe bevidste og oplyste valg om, hvilke målsætninger, der skal forfølges og hvad, der skal gøres for at opnå dem.

Arnoe Consult tilbyder strategisk rådgivning og assistance i forbindelse med udvikling af strategier indenfor følgende områder:

Forretningsstrategi
It- & Digitalstrategi
It sourcing Strategi

Forretningsstrategi

Strategi handler om de valg, du skal træffe for at vinde…

What matter is winning.

Great organizations […] choose to win rather than just play.

Playing to win (Lafley & Martin)


Den strategiske proces handler om

  1. at definere en hensigtsmæssig målsætning – ofte noget med kunde- og markedsfokus, økonomi, kvalitet, image eller ideologi
  2. at beslutte, hvilke aktiviteter, der skal udføres, for at nå den målsætning – ofte noget med et kommercielt og markedsmæssigt fokus eller forskellige operationelle greb

Der findes mange måder at lave strategi på, og der findes mange strategiske rammeværk at vælge imellem.

Playing to win (Lafley & Martin) er et godt bud på et solidt og pragmatisk rammeværk, når der skal træffes svære beslutninger om de strategiske målsætninger.

En strategiproces kræver mod til at træffe beslutninger, der ser udover den helt nære og akutte dagsorden. Den nære dagsorden kræver øjeblikkelig handling, mens strategi kræver omtanke og stillingtagen til centrale spørgsmål som:

  • Hvilke mål og formål skal vi forfølge som virksomhed – og hvilke mål skal vi derfor ikke forfølge?
  • I hvilket marked ønsker vi at realisere vores mål og formål – og hvilke markeder skal vi derfor vælge fra i denne omgang?
  • Hvordan vil vi helt konkret og lavpraktisk gøre det – altså, hvad skal vi være gode til og hvordan skal vi styre og lede for at vinde?

Alle strategiske diskussioner afvikles med udgangspunkt i relevant viden om marked, kunder og konkurrence, samt om den aktuelle situation for så vidt angår proces, organisation og teknologi.

Jeg kan hjælpe med etablering af data- og beslutningsgrundlag på tværs af alle interessenter og aktører, forberedelse og facilitering af strategidiskussioner. Jeg hjælper med udarbejdelse af det samlede strategioplæg – samt med udarbejdelse af handlingsplaner og porteføljer i forhold til strategiens udmøntning i den fremtidige version af proces, organisation og teknologi.

Kontakt mig, og lad os tage en snak om, hvordan I får truffet de valg, I skal træffe for at vinde.


It- & Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsagendaen skal balancere forretningens krav og behov, nye teknologiske muligheder og den aktuelle It baseline

Forretning


Strategiske imperativer

Forretningsmæssige udfordringer og muligheder

Oplevede It relaterede udfordringer og muligheder

Ønsker til It services

Teknologiske trends


Cybersecurity

Intelligente Processer

RPA, Hyperautomation og Intelligente Processer

Distancearbejde og Digital Workspace Technologies

Internet of Behaviors (IoB), mv.

It baseline


Aktuel It baseline

Performance og økonomi

Teknisk gæld

Organisatorisk gæld

Procesgæld

Every business is becoming a technology business

Gartner

Har du styr på din egen digitaliseringsagenda?

Digitaliseringen vil have stor indflydelse på alle sektorer, industrier og markeder – hyppig introduktion af nye, innovative produkter og services, nye måder at levere dem på, nye aktører, nye måder at interagere med kunder og samarbejdespartnere på, nye måder at drive forretning på.

Potentialerne forbundet med digitale transformationer er massive: Stærkere kunderelationer, kvalitetsløft i serviceringen af kunder, flytning af store dele af forretningen over i de digitale kanaler – og enorme besparelser gennem produktivitetsforbedringer og omkostningsreduktioner.

For de organisationer, der endnu ikke helt har fået taget hul på overvejelserne om deres egen digitale transformation, er der grund til en vis Fear Of Missing Out: Konsekvenserne af ikke forholde sig til digitalisering kan også være massive.

Digitalisering tager udgangspunkt i forretningens behov og nye teknologiske muligheder

Etableringen af en It- og digitaliseringsstrategi tager udgangspunkt i forretningens interne og eksterne kontekst. Input til behov og målsætninger hentes fra direktion og forretningsledelse, interne kunder og relevante eksterne interessenter.

Findes en forretningsstrategi, vil den være drivende for formuleringen af de behov, som digitaliseringsstrategien skal imødekomme.

Relevante teknologiske trends identificeres, og relevante elementer vil indgå i formuleringen af digitaliseringsstrategien.

Men… digital transformation står på skuldrene af det nuværende It setup

Alle organisationer står i udgangspunktet på skuldrene af tidligere beslutninger og investeringer i systemer og teknologier. Samtidigt er alle It afdelinger karakteriseret ved deres eget, helt unikke udgangspunkt, hvad angår for eksempel procesmodenhed, kompetencer og performance helt generelt.

Det fundamentale teknologiske og organisatoriske udgangspunkt er sjældent synligt for den ledelse, der ønsker at drive en ambitiøs digitaliseringsagenda. Endnu mindre synligt er det, om dette udgangspunkt uden videre gør det muligt at løbe efter digitaliseringsagendaen.

Derfor er det vigtigt at stille det afgørende spørgsmål: Evner It afdelingen i det aktuelle setup at understøtte forretningens mål og visioner for den digitale transformation.

Jeg kan hjælpe med at formulere din nye It- og digitaliseringsstrategi. Den skal være ambitiøs og den skal sikre, at organisationen har blik for og udnytter det potentiale, der ligger i de nye systemer og teknologier, der er og som kommer – og den skal gøre det under hensyntagen til organisationens aktuelle teknologiske og organisatoriske udgangspunkt.

Kontakt mig, og lad os tage en snak om It- og digitaliseringsstrategi i din organisation.


It sourcing strategi

Dit It sourcing-mix bør være et resultat af en aktiv stillingtagen til, hvorfra du mest optimalt indkøber dine It serviceydelser

Der er organisationer, hvis egen It afdeling håndterer langt de fleste opgaver internt. Andre organisationer har valgt at placere opgaverne hos eksterne leverandører. Og så er der rigtig mange, der gør lidt af hvert. Endelig er der selvfølgelig overvejelserne om at blive på jorden i et klassisk datacenter-setup, eller om man skal begynde at lægge sine It services i skyen. Mange har taget hul på de overvejelser allerede nu og mange flere følger.

Er jeres nuværende It sourcing-mix et resultat af modne overvejelser og bevidste valg – eller er det i højere grad er blevet som det er, drevet lidt af opportunistisme og tilfældigheder.

Hvis det sidste er tilfældet, er der en vis sandsynlighed for, at I står med nogle aktuelle planlægnings- og styringsmæssige udfordringer i forhold til den samlede infrastrukturkapacitet.

Til gengæld er der ligeså sandsynligt en række substantielle gevinstpotentialer forbundet med at adressere disse udfordringer, og gå struktureret og systematisk ind i overvejelserne.

Det mest nærliggende første skridt vil være at udarbejde en It sourcing strategi, der afspejler grundige, forretningsmæssige, økonomiske og tekniske overvejelser.

Jeg kan hjælpe med at identificere og beskrive alle attraktive It sourcing alternativer. De skal være unikke, reelle og attraktive, og de skal være beskrevet så grundigt, at der kan etableres et solidt beslutningsgrundlag. Jeg hjælper med at sikre, at valget af det fremtidige sourcing-mix bliver et resultat af modne overvejelser og bevidste valg, baseret på bedste strategiske match og attraktiv økonomi.

Kontakt mig, og lad os snakke om dine overvejelser om it sourcing.